Prof. Dr. Nahiyah Jaidi Faraz, M.Pd

NIP: 
195201081978032001

Prof. Dr. Nahiyah Jaidi Faraz, M.Pd

Bidang Keahlian: 
Evaluasi Kinerja SDM